Як написати курсову роботу правильно: поради та рекомендації

Стаття написана Павлом Чайкою, головним редактором журналу «Пізнавайка». З 2013 року з моменту заснування журналу Павло Чайка присвятив себе популяризації науки в Україні та світі. Основна мета як журналу, так і цієї статті – пояснити складні наукові теми простою та доступною мовою.

курсова

Щороку студенти звертаються до наукових керівників з питаннями про те, як написати курсову роботу, яким чином оформити її і захистити. Тож у цій статті зібрали для вас низку корисних та практичних рекомендацій щодо написання курсових робіт студентами.

Що таке курсова робота і навіщо студентам її писати?

Курсова робота – навчальна кваліфікаційна робота студента, яка повинна показати ступінь готовності студента до аналітичної, дослідницької та проектної діяльності. Виконання курсової роботи вчить студента збирати і аналізувати інформацію, застосовувати отримані на навчальних курсах вміння і навички, користуватися сучасними науковими методами і концепціями, володіти грамотною письмовою мовою. Курсова робота – це незамінна частина практичної і самостійної роботи студентів з оволодіння обраною професією, а тому ставитися до неї слід максимально відповідально. Саме в ході виконання курсової роботи ви можете відчути себе в ролі справжнього фахівця своєї справи.

Курсова робота виконується студентом самостійно. Не слід намагатися завантажити курсову роботу в інтернеті або просити кого-небудь написати її замість вас. Хіба у виняткових випадках, коли вже і так працюєте по спеціальності, наприклад журналістом та паралельно навчаєтесь заочно, можна замовити курсову роботу по журналістиці, але все одно після цього буде добре її ретельно проаналізувати і можливо навіть покращити своїми кейсами з реальної журналістської практики.

Одним з показників самостійності виконаної роботи є унікальність – частка незапозиченого авторського тексту в курсовій роботі. Унікальність перевіряється автоматично спеціалізованими програмами, тому не варто намагатися обдурити викладачів, запропонувавши їм “скачаний” текст. Спроба підробки курсової роботи може відбитися на вашій репутації і зіпсувати подальші відносини з науковим керівником.

Курсова робота повинна мати науково-дослідний характер. Це означає, що її тема повинна бути вписана в тенденції розвитку сучасної науки, про це варто особливо поговорити з науковим керівником.

Формальні вимоги

Курсова робота повинна мати наступну структуру:

 • Титульний аркуш.
 • Зміст.
 • Вступ.
 • Основна частина (включає теоретичну і практичну частини).
 • Висновок.
 • Список літератури.

Рекомендований обсяг курсової роботи – 25-35 сторінок.

Не допускається виконання однієї роботи спільно групою студентів.

З чого почати написання курсової роботи

Крок 1. Вибір теми курсової роботи та наукового керівника

Зазвичай студент має можливість вибрати тему курсової роботи і наукового керівника самостійно. Студент має право самостійно запропонувати тему курсової роботи; в цьому випадку тема роботи повинна бути обов’язково узгоджена з науковим керівником. Однак тема курсової роботи і науковий керівник можуть бути призначені рішенням кафедри, особливо, якщо студент сам не розібрався з цим питанням.

При виборі теми роботи дослідницького характеру студент повинен враховувати:

 • Особливості напряму підготовки, за яким він навчається (наприклад, Міжнародні відносини або історія).
 • Власні дослідницькі інтереси – це може стати найкращою мотивацією для відмінного виконання роботи.
 • Доступність даних і досліджень з обраної проблематики.
 • Власні інтелектуальні можливості щодо використання обраної методології та аналізу емпіричної бази з проблеми.
 • Думка наукового керівника про плановану тему дослідження.

Рекомендується враховувати можливість продовження цього дослідження на старших курсах з подальшим написанням випускної кваліфікаційної роботи з цієї або суміжної проблеми.

Не допускається виконання студентом курсової роботи без наукового керівника.

Керівник курсової роботи повинен:

 • надавати практичну допомогу студенту в остаточному виборі і формулюванні теми наукового дослідження;
 • давати кваліфіковану консультацію щодо вибору методики проведення дослідження, підбору джерел і фактичного матеріалу;
 • здійснювати систематичний контроль за ходом виконання курсової роботи відповідно до календарного плану для своєчасного попередження зривів термінів виконання;

Студент повинен:

 • інформувати наукового керівника про хід підготовки курсової роботи,
 • консультуватися по скрутних питаннях,
 • ставити керівника до відома про об’єктивні причини відхилення від встановленого графіка виконання курсової роботи.

Крок 2. Вивчення історії питання, формулювання мети і завдань дослідження, підготовка плану курсової роботи

Після вибору теми студент повинен приступити до вивчення наукової літератури. При цьому необхідно використовувати довідники і покажчики по темі роботи, каталоги бібліотек, бібліографічні видання та пошукові системи мережі Інтернет, а також рекомендації наукового керівника. При вивченні літератури необхідно ретельне вивчення наукової періодики (журналів, альманахів, тощо) за останні роки. Рекомендується вести конспект монографій і статей.

Проміжним підсумком на даному етапі є складання списку літератури і узгодження цього списку з науковим керівником. Необхідно стежити, щоб описи публікацій у списку використаної літератури відразу ж відповідали стандарту бібліографічного опису.

Після вивчення досліджень з проблеми, що цікавить необхідно сформулювати мету і завдання дослідження. Мета роботи зазвичай відповідає її назві.

Після підготовки списку джерел і літератури, постановки мети і завдань роботи студент повинен, спільно з науковим керівником, скласти план курсової роботи.

Крок 3. Вивчення наявних наукових праць і підготовка емпіричної бази

Перш, ніж приступити до написання власного тексту, студенту необхідно вивчити історіографію питання, тобто вже наявні наукові праці, щоб бути в курсі наявних наукових досягнень. Потім слід підібрати джерела (емпіричний матеріал) для власного аналізу. Це є обов’язковою умовою науковості і новизни курсової роботи! Курсова не може бути виконана і захищена без використання оригінальних джерел (емпіричної бази), підібраних спеціально для даного дослідження.

Як писати курсову роботу

У соціальних та гуманітарних науках основною формою представлення дослідження є текст. Відповідно, від студента вимагається послідовно і чітко викладати відповідь на поставлені завдання у вигляді наративу, тобто розповіді про основні факти, події, процеси і явища, що мають відношення до дослідження.

Структура курсової роботи

Текст курсової роботи повинен мати наступну структуру:

 • Титульний лист
 • Зміст
 • Вступ

Вступ повинен містити наступні пункти:

 • Актуальність теми передбачає обгрунтування причин, якими викликана необхідність даного дослідження.
 • Ступінь наукової розробленості проблеми являє собою огляд українських і зарубіжних досліджень, що висвітлюють різні аспекти обраної студентом проблеми. В даному пункті студент повинен продемонструвати обізнаність в обраному науковому напрямку, що повинно дозволити виявити аспекти проблеми, що залишилися поза увагою дослідників. Прізвища українських і зарубіжних дослідників рекомендується перераховувати за проблемним принципом із зазначенням їх повних ініціалів. У виносках необхідно наводити відомості про публікації перерахованих дослідників з розглянутої проблематики.
 • Об’єкт і предмет дослідження – це те, що безпосередньо вивчається в курсовій роботі. Об’єкт вказує на те, що вивчається в цілому. Предмет виокремлюється з об’єкта і являє собою ту частину, на яку безпосередньо направлено дослідження.
 • Мета – це формулювання того, що має бути досягнуто в ході дослідження. Мета тісно пов’язана з назвою роботи і сформульованою проблемою, але не повинна збігатися з ними. Мета – це теза, яка повинна бути розкрита змістом роботи.
 • Завдання дослідження – це формулювання етапів досягнення мети. Завдання дозволяють розкрити мету і обумовлюють структуру роботи. Завдання охоплюють як теоретичний, так і практичний аспекти дослідження.
 • Джерельна (емпірична) база дослідження – систематизовані факти, з якими має справу дослідник. В даному пункті необхідно вказати конкретні джерела фактичної інформації, критерії вибірки, обсяг вибірки та її репрезентативність.
 • Теоретико-методологічна база дослідження являє собою дослідницький метод автора курсової роботи.

При необхідності вступ може включати наступні пункти:

 • Хронологічні рамки дослідження.
 • Апробація дослідження (відомості про участь студента в наукових конференціях з доповіддю з проблеми курсової роботи і публікаціях з даної проблеми).

Рекомендований обсяг вступу курсової роботи – 4-6 сторінок.

Основна частина

Основна частина курсової роботи складається з глав з параграфами (в кожному розділі) або розділів без параграфів. Виділення більше трьох глав (розділів) не рекомендується. Не може бути глав, що складаються з одного параграфа. У кожному розділі розглядаються самостійні питання (аспект) досліджуваної проблеми, в параграфах – окремі частини питання.

Кожен з параграфів повинен завершуватися короткими висновками (узагальненнями), забезпечуючи органічний перехід до наступного структурного елементу. Висновки не повинні бути цитатами з документів, вивченої літератури – їх слід формулювати самостійно.

Назва кожного абзацу чи глави повинна бути короткою та інформативною та представляти розповідне речення. Назви окремих глав не повинні повторювати назву курсової роботи, назви параграфів не повинні повторювати назви глав роботи.

Обов’язковою вимогою для курсової роботи є логічний зв’язок між главами і послідовний розвиток основної теми протягом всієї роботи.

Рекомендований обсяг основної частини курсової роботи – 20-25 сторінок.

Висновок

Заключна частина курсової роботи служить для підведення підсумків роботи і для викладу основних результатів. У висновку не слід переказувати зміст роботи: тут необхідно коротко підвести підсумки дослідження, включаючи висновки окремих глав, сформулювати загальні висновки роботи. Висновки повинні відповідати сформульованим у вступі мети і завданням курсової роботи. Кожен висновок повинен бути виділений в окремий абзац.

У висновку доречно також оцінити можливі перспективи подальших досліджень з даної теми, намітити цілі і завдання наступних етапів дослідження (якщо в подальшому передбачається продовжити вивчення даної теми).

Рекомендований обсяг висновку – 3-4 сторінки.

Список використаної літератури

Список використаної літератури є необхідною складовою частиною курсової роботи, так як дозволяє визначити як ступінь вивченості даної теми, так і глибину авторської роботи над темою. Список використаної літератури являє собою перерахування всіх документів, монографій, статей та інших публікацій.

У список необхідно включати тільки ті публікації, на які є виноски в тексті курсової роботи.

Розміщення назв книг і статей у списку використаної літератури – алфавітне, в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Першими в списку розміщуються в алфавітному порядку книги і статті, опубліковані на мовах, що використовують кириличний алфавіт (українською, болгарською і т.д.). Дослідження на мовах, що використовують латинську графіку, розміщуються в порядку латинського алфавіту після досліджень на мовах, що використовують кириличну графіку.